Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 1.4.2016. Viimeisin päivitys 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Macuste tmi (Y-tunnus: 2642603-4) Reiherintie 8 G 23, 00840 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kati Stenman Puhelin +358 40 7379419
Sähköposti makupiste@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Makupisteen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Makupiste -verkkokaupan asiakkaaksi tai tilannut Makupisteen uutiskirjeen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Makupiste verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä Makupisteen uutiskirjeen postituslistan ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Makupiste -verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Makupiste -verkkokaupalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Makupiste –verkkokaupalle.

Säännöllisiä sähköisiä uutiskirjeitä lähetetään vain asiakkaille, jotka ovat joko tilanneet uutiskirjeen (www-lomakkeella tai muussa tilanteessa, jossa asiakas on itse luovuttanut tietojaan) tai asiakkaille, jotka ovat verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröityessään sallineet uutiskirjeen lähetyksen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää alla olevat tiedot. Rekisterissä on kaikki tiedot verkkokauppaan rekisteröityneiltä ja ostoksia verkkokaupasta tehneiltä. Vain tähdellä *) merkityt tiedot on rekisteröity uutiskirjeen tilaajilta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi *)
  • Sähköpostiosoite *
  • Katuosoite
  • Postinumero *)
  • Postitoimipaikka 
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan käytön yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Makupiste -verkkokaupan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa verkkokaupan asiakastililleen tallennetut tiedot, hän voi tehdä sen kirjautumalla asiakastililleen. Muissa tapauksissa (esim. uutiskirjeen tilaaja), mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUSET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oiva -raportti